Oferujemy profesjonalne usługi archeologiczne na terenie całego kraju

Dzięki ponad 12 letniemu doświadczeniu zapewniamy sprawne, szybkie i rzetelne przeprowadzenie wszelkich prac terenowych. Nasze atuty to:

 • dyspozycyjny i doświadczony zespół archeologów
 • długoletnie doświadczenie we współpracy z Konserwatorami Zabytków na terenie całego kraju
 • dziesiątki zrealizowanych projektów
 • doskonałe zaplecze techniczne, użycie najnowszych technik komputerowych dla usprawnienia tworzenia dokumentacji – na każdym etapie jej powstawania

Doradztwo inwestycyjne i formalności urzędowe

 • przygotowanie harmonogramu i kosztorysu badań archeologicznych
 • przygotowanie w imieniu inwestora programu badań oraz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ)
 • wykonanie kwerendy archiwalnej
 • przeprowadzenie zleconych badań archeologicznych zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • sporządzenie sprawozdania i dokumentacji z badań archeologicznych oraz przekazanie ich do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  po przyjęciu dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, złożenie w imieniu inwestora wniosku do Urzędu Konserwatorskiego o uwolnienie terenu pod inwestycję

Badania terenowe

nadzory archeologiczne

Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi stanowi najprostszą i najczęściej zalecaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków formę badań archeologicznych. Dzieje się tak wówczas, gdy planowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego i istnieje przypuszczenie, że na jej obszarze mogą znajdować się zabytki. Archeolog jest wówczas obecny podczas prac ziemnych – obserwuje odsłaniane nawarstwienia oraz wykonuje ich dokumentację fotograficzną. Następnie sporządza dokumentację z badań (sprawozdanie z opisem stanowisk istniejących na tym terenie uzupełnione fotografiami z nadzoru).

archeologiczne badania wykopaliskowebadania sondażowe

polegają na założeniu kilku tzw. wykopów sondażowych, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zwykle obejmują one do 20% terenu przeznaczonego pod inwestycję. Po wykopaliskowym przebadaniu obszaru obejmującego wykopy, archeolodzy sporządzają sprawozdanie.

archeologiczne badania szerokopłaszczyznowe

zwykle prowadzone są na stanowiskach archeologicznych, na których stwierdzono ślady intensywnego użytkowania w przeszłości tego terenu przez człowieka. Badania te polegają na przeprowadzeniu kompleksowych wykopalisk na całej powierzchni inwestycji, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podobnie jak przy badaniach sondażowych, archeolodzy sporządzają sprawozdanie z przeprowadzonych prac, które obejmuje m.in. rys historyczny terenu, opis badań, opis warstw kulturowych utworzonych wskutek działalności człowieka w czasie zasiedlenia tego terenu, opis odkrytych obiektów, rysunki wykonane w trakcie badań, pomiary, fotografie a także opracowanie naukowe przebadanego stanowiska, zawierające dokładną analizę warstw kulturowych i zabytków ruchomych.

odwierty

Odwierty archeologiczne są uproszczoną formą badań archeologicznych. Przeprowadza się je, podobnie jak nadzór archeologiczny lub badania sondażowe, w strefie ochrony konserwatorskiej lub na stanowisku o niezbyt intensywnym zasiedleniu w przeszłości. Ilość odwiertów waha się od kilkunastu do kilkuset, w zależności od powierzchni stanowiska. Podobnie jak w przypadku pozostałych typów sporządza się z nich sprawozdanie.

Nieinwazyjne badania archeologiczne

 • badania powierzchniowe
 • badania geofizyczne (przy użyciu georadaru i magnetometru)

Dokumentacja

 • plany i mapy w programie AutoCad
 • tworzenie baz GIS
 • opracowanie danych z LiDAR
 • skanowanie 3D
 • fotogrametria
 • fotografia lotnicza
 • dokumentacja tradycyjna w wersji papierowej i cyfrowej